بخشنامه حداقل دستمزد سال 97که به تصویب شورای عالی کار رسید، با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 23/1/1397 موضوع حداقل مزد سال 1397 و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22/1/1397 شورای عالی کار درخصوص کارگران کارمزدی دائم و موقت به شماره 8053مورخ 26/1/1397 و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22/1/1397 شورای عالی کار در خصوص کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند به شماره 8055 مورخ 26/1/1397 منتشر می شود