از ابتدای سال 93 با توجه به قانون بودجه، نحوه محاسبه مالیات کارکنان دولت به صورت پلکانی محاسبه می شود به طوری که حقوق ماهیانه زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات و افرادی که حقوق آنان بین یک تا هفت میلیون تومان می باشد باید با ماخذ 10% مالیات پرداخت نمایند، ضمن آن که حقوق مازاد بر هفت میلیون تومان با ماخذ 20% محاسبه می شود.

منبع