نگاهی اجمالی به سيستم حقوق و دستمزد چاپ فرستادن به ایمیل
 • ثبت اطلاعات مربوط به مشخصات و احکام پرسنل
 • بروز رسانی مشخصات پرسنل و اطلاعات حکمی از سیستم کارگزینی و تشکیلات
 • تعریف انواع پرداخت موردی و مستمر و تعیین شرایط تخصیص هر یک از پرداختها
 • تعریف انواع کسورات موردی و مستمر و تعیین شرایط تخصیص هر یک از کسورات
 • امکان تخصیص کسورات و پرداختها به صورت گروهی و کلی با فیلترهای پیشرفته
 • تعریف انواع اضافه کارهای وابسته و مستقل از حقوق
 • محاسبه اضافه کارها بر مبنا سقف ساعات اضافه کار
 • تعریف کلیه فرمول های محاسبه حقوق
 • محاسبه حقوق و مزایای پرسنل به تفکیک
 • محاسبه ما به التقاوت به صورت دستی ،خودکار ، نیمه خودکار
 • محاسبه مقرری ماه اول – بازنشستگی سهم کارمند و سازمان
 • محاسبه مالیات با توجه به جدول مالیاتی
 • تعریف انواع بیمه های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بیمه های خصوصی
 • تعریف انواع وام و تخصیص نامحدود به پرسنل
 • ورود اطلاعات ماموریت برای هر یک از پرسنل
 • تعریف انواع سهام و پس انداز و تخصیص نامحدود به پرسنل
 • پشتیبان گرفتن از اطلاعات پایگاه داده
 • معرفی و مدیریت کاربران با تعیین سطح دسترسی به هر یک
 • امکان تهیه فلاپی دارایی و امور مالیاتی
 • امکان تهیه درخواست وجه دارایی (به صورت کلی و ریز)
 • امکان تهیه درخواست وجه حقوق و معوقه حقوق به صورت اجزا
 • تهیه گزارشات متنوع از جمله : لیست بانک ،لیست پرداختی ها و…در فرمتهای چاپی و فلاپی
 • انواع لیست های مغایرت و موازنه
 • امکان طراحی گزارشات
 • کارتکس اعم از حقوق ، اضافه کار ، پرداخت موردی، کسور موردی، وام،  بیمه
 • گزارش گیری به صورت شناور
 • امکان ویرایش انواع دیسکت در برنامه و ذخیره در فایل