نگاهی اجمالی به سیستم تدارکات داخلی چاپ فرستادن به ایمیل
 • بهره مندی از بانک پیشرفته ی گروه بندی و کدینگ کالا
 • منابع خرید
 • کارپردازان
 • ثبت درخواست های کالا
 • پردازش درخواست های کالا
 • دفتر کارپردازی
 • دفتر چک کارپردازی
 • اسناد کارپردازی ( روکش های اسناد)
 • پشتیبانی از نظام حسابداری تعهدی
 • گزارش گیری ایستا و شناور از عملیات سیستم
 • پیوند با سیستم های پرسنلی، انبار و اموال