• بهره مندی از بانک پیشرفته ی گروه بندی و کدینگ کالا
  • انبارگردانی و تنظیم موجودی اول دوره
  • صدور درخواست خرید ، مبتنی بر درخواست کالا
  • صدور قبض انبار، مبتنی بر درخواست خرید و آزاد
  • صدور حواله انبار مبتنی بر قبض انبار و آزاد
  • صدور قبض انبار مستقیم، مبتنی بر درخواست خرید و آزاد
  • پشتیبانی از نظام حسابداری تعهدی
  • گزارش گیری ایستا و شناور از عملیات سیستم
  • پیوند با سیستم های پرسنلی، اموال و تدارکات داخلی