• بهره مندی از بانک پیشرفته ی گروه بندی و کدینگ کالا
  • فهرست برداری اموال و دارایی های ثابت
  • صورتجلسه جابجایی دسته ای اموال در سازمان
  • صورتجلسه ی نقل و انتقال اموال بین مجموعه های اموالی و سازمانهای بیرونی
  • صورتجلسه ی خود اظهاری اموال
  • صورتجلسه ی فروش اموال
  • صورتجلسه ی حوادث
  • گزارش های استاندارد اموال رسیده و فرستاده بر طبق فرم های دارایی
  • پشتیبانی از نظام حسابداری تعهدی
  • گزارش گیری ایستا و شناور از عملیات سیستم
  • پیوند با سیستم های پرسنلی، انبار و تدارکات داخلی