• سیستم  کارگزینی 

   

 • تعریف کلیه اطلاعات پایه اعم از مدرک تحصیلی ،رشته های تحصیلی، زبانهای خارجي، کشورها، استانها، شهرها، رسته و رشته های شغلی
 • معرفی امضاء کنندگان احکام
 • تعیین شرایط احراز گروه
 • تعیین رشته های شغلی معادل
 • تعریف انواع استخدام
 • تنظیمات چاپ احکام
 • تعریف کلیه ضرايب مورد نیاز جهت صدور حکم از قبیل
 •  ضرایب هیئت علمی،  ضرایب ثابت سالانه،  ضرایب فردی سالانه، ضرایب مشمولین قانون کار، ضرایب وابسته به پست ضرایب وابسته به گروه، ضرایب وابسته به رشته های شغلی، تعیین ضرایب مقامات، ضرایب وابسته به شهر محل خدمت ضرایب وابسته به کشور محل خدمت، ضرایب پرسنل قراردادی
 • تعریف پارامتر یک انواع حکم و شرایط آن و شرح حکم به طور کاملا پویا و پارامتر یک تعریف کلیه اطلاعات پرونده پرسنل به صورت جزئی
 • تعریف سوابق تحصیلی کارکنان
 • تعریف سوابق خدمتی کارکنان و بروز رسانی سوابق خدمتی بعد از صدور حکم
 • تعریف سوابق تخصصی و آموزشی کارکنان
 • تعریف سوابق گواهی نامه ها و تشویقات و تنبیهات
 • تعریف سوابق ارتقاء گروه کارکنان
 • تعریف سوابق ارتقاء مرتبه ، ترفیعات ، امتیازات و فعالیتهای پژوهشی هیات علمی
 • تعریف سوابق بورسیه ،فرصتهای مطالعاتی، مرخصی بدون حقوق
 • صدور کلیه احکام پرسنلی متنی برای بخش نامه ها
 • صدور احکام جمعی برای پرسنل
 • امکان چاپ احکام به صورت
 • امکان طراحی انواع شمای حکم با فرمت دلخواه
 • دریافت گزارشات از سیستم با استفاده از گزارش ساز پویا
 • طراحی گزارشات به صورت شناور
 • گزارشات تشکیلات سازمانی – درختی
 • گزارشات تشکیلات سازمانی – سلسله مراتبی مصوب
 • گزارش احکام و قراردادها
 • خلاصه پرونده پرسنل
 • امکان ایجاد پرونده الکترونیکی پرسنل
 • انواع گزارشات آماری از مشخصات فردی و حکمی پرسنل
 • معرفی کاربران و امکان تعیین سطح دسترسی